Programul Rabla Local (fara cumparare masina noua) - ghidul de finantare publicat de Ministerul Mediului

ORDIN nr. 2.261 din 23 august 2022

pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate 

EMITENT

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR si PADURILOR

Publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 24 august 2022

Data intrarii in vigoare 24-08-2022

Prezenta forma este valabila incepand cu data de 24-08-2022 pana la data de 25-08-2022

Luand in considerare Referatul de aprobare al Administratiei Fondului pentru Mediu nr. 61/ALA din 10.08.2022 a Ghidului de finantare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate,

in temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a) si alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 13 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul mediului, apelor si padurilor emite prezentul ordin.

Articolul 1

Se aproba Ghidul de finantare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Articolul 2

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Bucuresti, 23 august 2022. Nr. 2.261.

Ministrul mediului, apelor si padurilor, Tánczos Barna

 

ANEXA

GHID DE FINANȚARE din 23 august 2022 a Programului privind casarea autovehiculelor uzate

Nota

Aprobat prin ORDINUL nr. 2.261 din 23 august 2022, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 832 din 24 august 2022.

Capitolul I Dispozitii generale

Articolul 1

Rolul ghidului de finantare

Ghidul de finantare constituie un suport informativ complex, avand rolul de a furniza informatii esentiale privind derularea Programului privind casarea autovehiculelor uzate, denumit in continuare Program.

Articolul 2

Scopul si indicatorii de performanta ai Programului

(1) Scopul Programului il constituie imbunatatirea calitatii mediului prin casarea autovehiculelor uzate. (2) Obiectul Programului consta in finantarea nerambursabila din Fondul pentru mediu acordata pentru fiecare autovehicul uzat cu o vechime egala sau mai mare de 15 ani, in schimbul predarii spre casare a acestuia.
(3) Indicatorul de performanta si eficienta a Programului il reprezinta numarul de autovehicule uzate casate.

Articolul 3

Caracterul Programului si aria geografica de aplicare

Programul are caracter multianual si se aplica la nivel national.

Articolul 4

Sursa de finantare pentru derularea Programului

Finantarea Programului se realizeaza din veniturile Fondului pentru mediu, in limita creditelor de angajament si bugetare prevazute cu aceasta destinatie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

Articolul 5

Definitii

(1) in sensul prezentului ghid de finantare, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:

a)autoturism - autovehicul apartinand categoriei de folosinta M1, conceput si construit pentru transportul de pasageri si care are, in afara locului conducatorului, cel mult 8 locuri pe scaune, conform RNTR 2;
b)autoutilitara usoara - autovehicul apartinand categoriei de folosinta N1, conceput si construit pentru transportul de marfuri, avand o masa maxima ce nu depaseste 3,5 tone, conform RNTR 2, inclusiv cel in al carui certificat de inmatriculare este inscrisa sintagma „automobil mixt“ (autovehicul destinat prin constructie transportului simultan de persoane si marfuri in compartimente separate); c)autospeciala/autospecializata usoara - autovehicul apartinand categoriei de folosinta M1 ori N1, destinat transportului de pasageri sau de marfuri si care indeplineste o functie specifica ce necesita adaptari ale caroseriei si/sau echipamente speciale, avand o masa maxima ce nu depaseste 3,5 tone, conform RNTR 2;

d)autovehicul uzat - orice autoturism, microbuz, autoutilitara usoara sau autospeciala/autospecializata usoara, care indeplineste cumulativ conditiile prevazute la art. 10; e)beneficiarul finantarii - solicitantul caruia i-a fost aprobata cererea de finantare depusa in cadrul Programului si care a incheiat contract de finantare cu AFM;

f)beneficiarul stimulentului pentru casare - proprietarul autovehiculului uzat care:
1. indeplineste criteriile de eligibilitate prevazute la art. 9, respectiv art. 10;
2. isi exprima acordul pentru participarea in Program prin intermediul solicitantului in a carui evidenta fiscala figureaza autovehiculul uzat pe care se obliga sa il caseze si sa il radieze din circulatie;
3. se angajeaza ca nu va achizitiona un autoturism cu norma de poluare Euro 4 si/sau inferioara in termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare;
4. se angajeaza sa predea spre casare autovehiculul uzat cu care participa in Program si sa il radieze din circulatie, in schimbul stimulentului pentru casare;
g)cerere de finantare - formularul prevazut in anexa nr. 1, care este completat de solicitant in vederea obtinerii finantarii si este depus in cadrul unei sesiuni de inscriere;
h)cerere de decontare - cererea solicitantului adresata AFM, in baza careia se face plata sumelor acordate cu titlu de finantare, al carei formular este prevazut in anexa la contractul de finantare; i)colector autorizat - operator economic cu personalitate juridica sau entitate fara personalitate juridica autorizata sa desfasoare activitati de colectare, colectare si tratare a vehiculelor scoase din uz, potrivit prevederilor Legii nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor si a vehiculelor scoase din uz, cu modificarile si completarile ulterioare;
j)contract de finantare - contractul incheiat intre AFM si solicitantul a carui cerere de finantare a fost aprobata, al carui model este prevazut in anexa nr. 2;
k)criterii de eligibilitate - conditii care trebuie indeplinite cumulativ pentru obtinerea finantarii si care vizeaza solicitantul, proprietarul si autovehiculul uzat;
l)dosar de decontare - cererea de decontare insotita de documentatia prevazuta in ghidul de finantare care trebuie depusa de catre solicitant in vederea platii de AFM a sumelor acordate cu titlu de finantare;
m)microbuz - autovehicul apartinand categoriei de folosinta M2 sau M3, conceput si construit pentru transportul de pasageri si care are, in afara locului conducatorului, cel mult 22 de locuri pe scaune sau in picioare, conform RNTR 2;
n)proprietar de autovehicul uzat - persoana fizica, detinatoare a unui drept de proprietate asupra unui autoturism cu o vechime egala sau mai mare de 15 ani, pe care se angajeaza sa il predea spre casare si sa il radieze din circulatie, in schimbul stimulentului pentru casare;
o)sesiune de inscriere - perioada determinata, stabilita prin dispozitie a presedintelui AFM, in interiorul careia solicitantul poate depune cererea de finantare;

p)sesiune de finantare - perioada determinata, stabilita prin dispozitie a presedintelui AFM, care cuprinde activitatile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a)-d) si poate include una sau mai multe sesiuni de inscriere;

q)solicitantul finantarii - unitate administrativ-teritoriala organizata la nivel de comuna, oras, municipiu, astfel cum sunt definite in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, sau subdiviziune administrativ-teritoriala a municipiului Bucuresti care depune cererea de finantare, in conditiile prezentului ghid, pentru decontarea sumei de 1.500 lei pentru fiecare autovehicul uzat pentru care a platit stimulent pentru casare;

r)stimulent pentru casare - avantaj in cuantum de 3.000 lei acordat de beneficiarul finantarii, din surse proprii, proprietarului care indeplineste conditiile de eligibilitate prevazute in ghidul de finantare a Programului si care a predat spre casare si radiere din circulatie si din evidenta fiscala a UAT un autovehicul uzat.

(2) in cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate urmatoarele reguli de interpretare:
a)termenul de „zi“ sau „zile“ reprezinta zi calendaristica ori zile calendaristice, daca nu se specifica altfel; documentele si actele solicitate prin ghid pot fi utilizate si in data eliberarii lor;
b)cu exceptia unor prevederi contrare, cuvintele la forma de singular includ si forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

(3) in cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate urmatoarele acronime:
a)AFM - Administratia Fondului pentru Mediu;
b)RNTR 2 - Reglementarile privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor nr. 2.224/2020;
c)UAT - unitate administrativ-teritoriala sau subdiviziune administrativ-teritoriala a municipiului Bucuresti.

Articolul 6

Etapele Programului

(1) Etapele Programului sunt urmatoarele:

a)publicarea pe pagina de internet a AFM a ghidului de finantare, a anuntului de deschidere a sesiunii de finantare, a sesiunilor de inscriere si a sumelor alocate;
b)depunerea cererilor de finantare, aprobarea finantarii si incheierea contractelor de finantare; c)implementarea proiectelor;

d)monitorizarea proiectelor.

(2) Pentru desfasurarea etapelor Programului se aproba prin dispozitie a presedintelui AFM:

a)sesiunile de finantare, de inscriere si sumele alocate finantarii; b)structurile/comisiile AFM necesare derularii Programului;

c)grile de evaluare, proceduri de lucru, instructiuni si/sau alte documente interne ale AFM, inclusiv pentru indeplinirea de sarcini si realizarea anumitor activitati in cadrul Programului.

(3) Dispozitiile presedintelui AFM, cuprinzand informatiile prevazute la alin. (2) lit. a) si/sau instructiunile referitoare la derularea Programului, se publica pe pagina de internet a AFM.

Articolul 7

Organizarea sesiunilor de finantare

(1) Anual, se pot organiza una sau mai multe sesiuni de finantare, respectiv una sau mai multe sesiuni de inscriere, in limita sumei alocate potrivit art. 4.
(2) AFM poate finanta proiecte in limita bugetului Programului, aprobat prin dispozitia presedintelui, conform art. 6 alin. (2) lit. a).

Articolul 8

Cuantumul finantarii si conditii de acordare a acesteia

(1) AFM poate acorda solicitantilor suma de 1.500 de lei, cu titlu de finantare, pentru un autovehicul uzat care indeplineste conditiile de eligibilitate prevazute la art. 10.
(2) Suma prevazuta la alin. (1) se acorda solicitantului:

a)dupa incheierea contractului de finantare cu AFM;

b)dupa virarea/plata, din surse proprii, a unui stimulent pentru casare in cuantum de 3.000 de lei catre proprietarul autovehiculului uzat inclus in cererea de finantare aprobata;

c)dupa casarea si radierea din circulatie si din evidenta fiscala a UAT a autovehiculului uzat, care trebuie realizate ulterior lansarii sesiunii de inscriere.

(3) Finantarea se acorda numai pentru autovehiculul uzat care indeplineste conditiile de eligibilitate prevazute la art. 10, aflat in proprietatea unei persoane fizice care indeplineste conditiile de eligibilitate prevazute la art. 9 si care:

a)se angajeaza ca nu va achizitiona un autoturism cu norma de poluare Euro 4 si/sau inferioara in termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare;
b)se angajeaza sa predea spre casare autovehiculul uzat cu care participa in Program si sa il radieze din circulatie;

c)are domiciliul/resedinta pe raza teritoriala a UAT-ului solicitant de finantare.
(4) in cadrul unei sesiuni de inscriere, un solicitant poate obtine finantare pentru cel mult:

a)100 de autovehicule uzate, pentru UAT cu o populatie ≤ 1.000 de locuitori;
b)500 de autovehicule uzate, pentru UAT cu o populatie cuprinsa intre 1.001 si 5.000 de locuitori; c)1.000 de autovehicule uzate, pentru UAT cu o populatie cuprinsa intre 5.001 si 10.000 de locuitori; d)5.000 de autovehicule uzate, pentru UAT cu o populatie cuprinsa intre 10.001 si 50.000 de locuitori;
e)20.000 de autovehicule uzate, pentru UAT cu o populatie cuprinsa intre 50.001 si 200.000 de locuitori;
f)50.000 de autovehicule uzate, pentru UAT cu o populatie ≥ 200.001 de locuitori.

(5) in cadrul unei sesiuni de inscriere, unui solicitant i se poate aproba o singura cerere de finantare, prima transmisa la AFM care este selectata pentru finantare.

Capitolul II
Eligibilitatea proprietarului si a autovehiculului uzat

Articolul 9

Criterii de eligibilitate a proprietarului de autovehicul uzat

Este considerat eligibil proprietarul de autovehicul uzat care indeplineste urmatoarele conditii la data solicitarii stimulentului pentru casare:

a)este persoana fizica cu domiciliul/resedinta in Romania;

b)are domiciliul/resedinta pe raza teritoriala a UAT-ului solicitant de finantare;

c)detine in proprietate un autovehicul uzat inmatriculat pe numele sau de cel putin 5 ani si se afla in evidentele fiscale ale UAT-ului solicitant de finantare;

d)nu este inregistrat cu obligatii restante de plata a taxelor, impozitelor, amenzilor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, conform prevederilor legale in vigoare;

e)nu a obtinut si nu este pe cale sa obtina finantare prin proiecte ori programe finantate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru acelasi autovehicul uzat cu care participa in Program;

f)nu este condamnat pentru infractiuni impotriva mediului, prin hotarare judecatoreasca definitiva.

Articolul 10

Criterii de eligibilitate a autovehiculului uzat

Este considerat eligibil autovehiculul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a)este inregistrat in evidentele fiscale ale UAT solicitant;
b)la data participarii in Program are o vechime mai mare sau egala cu 15 ani, calculata de la anul fabricatiei;
c)are norma de poluare Euro 3 si/sau inferioara;
d)contine componentele esentiale (motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, sasiu, precum si echipamente electronice de gestionare a functiilor autovehiculului si dispozitive catalizator, daca acestea au fost prevazute din fabricatie).

Capitolul III
Depunerea si aprobarea cererilor de finantare si incheierea contractelor de finantare

Articolul 11

Depunerea cererii de finantare

(1) in vederea aprobarii cererii de finantare, in cadrul sesiunii de inscriere, solicitantul depune urmatoarele documente:

a)cererea de finantare, al carei model este prevazut in anexa nr. 1, completata prin tehnoredactare; b)imputernicire notariala, prin care persoana care va semna cererea de finantare este mandatata de catre reprezentantul legal in acest sens, dupa caz;
c)actul de identitate al reprezentantului legal sau, dupa caz, al imputernicitului solicitantului; d)documentul doveditor al deschiderii de catre solicitant, la Trezoreria Statului, a contului de venituri incasate de la Fondul pentru mediu. Contul va avea cod/indicator bugetar „21.43.02.20 - alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati“.

(2) Instructiunile cuprinzand modul de inscriere a solicitantilor in Program si procesul de depunere a cererilor de finantare, precum si alte informatii relevante se elaboreaza si se aproba la nivelul AFM, se aproba prin dispozitia presedintelui si se aduc la cunostinta persoanelor interesate prin publicarea pe pagina de internet a AFM.

Articolul 12

Aprobarea cererii de finantare

(1) Comisia de analiza verifica cererea de finantare si celelalte documente prevazute la art. 11 alin. (1), analizeaza daca acestea sunt conforme cu prevederile prezentului ghid si le selecteaza pentru finantare.
(2) in situatia in care se constata ca documentele prevazute la art. 11 alin. (1) sunt neconforme, incomplete, ilizibile sau se constata erori in cuprinsul unui document sau ca nu s-au depus documentele prevazute la art. 11 alin. (1) lit. b)-d), solicitantul va fi notificat prin e-mail, in vederea remedierii situatiei.
(3) Atrage respingerea cererii de finantare neprezentarea in termen de 10 zile a documentelor solicitate conform alin. (2) ori prezentarea de documentatii/clarificari incomplete.

Articolul 13

Avizarea proiectelor

(1) Comitetul director al AFM avizeaza lista proiectelor selectate pentru finantare si le propune spre aprobare Comitetului de avizare, in limita bugetului alocat.
(2) Comitetul director al AFM aproba lista proiectelor respinse.

Articolul 14

Aprobarea finantarii proiectelor

Comitetul de avizare adopta hotararea privind aprobarea finantarii proiectelor.

Articolul 15

Comunicarea rezultatelor analizei cererilor de finantare

(1) Listele solicitantilor acceptati/respinsi se publica pe pagina de internet a AFM. (2) Rezultatele procesului de analiza se comunica solicitantilor prin e-mail.

Articolul 16

Contestatiile

(1) Solicitantii pot formula contestatie impotriva deciziilor Comitetului director si ale hotararilor Comitetului de avizare in termen de 30 de zile de la data comunicarii rezultatelor, conform art. 15 alin. (1).
(2) Contestatia se poate transmite la AFM, inclusiv in format electronic, in termenul prevazut la alin. (1).
(3) Contestatia va fi semnata olograf sau cu semnatura electronica calificata a reprezentantului legal ori a imputernicitului solicitantului si va cuprinde urmatoarele elemente, sub sanctiunea respingerii ca inadmisibila:

a)atributele de identificare ale contestatarului;
b)numele si prenumele reprezentantului legal ori ale imputernicitului solicitantului, precum si imputernicirea de reprezentare, dupa caz;
c)numarul/codul unic de inregistrare al cererii de finantare, dupa caz;
d)obiectul contestatiei;
e)motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza.

(4) AFM solutioneaza contestatiile in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acestora.

(5) Listele cuprinzand contestatiile admise sau respinse se vor publica pe pagina de internet a AFM, iar deciziile de solutionare vor fi comunicate contestatarilor, in conditiile legii.

(6) Decizia de solutionare a contestatiei poate fi atacata la instanta de contencios administrativ competenta, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 17

incheierea contractului de finantare

(1) AFM comunica solicitantilor admisi informari prin e-mail privind aprobarea finantarii si le transmite contractul de finantare in vederea semnarii.
(2) Se considera renuntare la finantare netransmiterea contractului de finantare semnat de solicitantul aprobat, in termen de 15 zile de la informarea prevazuta la alin. (1).
(3) Contractul se intocmeste in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
(4)Contractul de finantare intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti si isi inceteaza valabilitatea in termen de 3 ani de la data depunerii, de catre beneficiarul finantarii, a raportului de finalizare a proiectului, prevazut in anexa nr. 3.
(5) Finantarea se utilizeaza numai dupa data intrarii in vigoare a contractului de finantare si numai in termenul de valabilitate al acestuia.
(6) Valoarea aprobata spre finantare nu poate fi suplimentata fata de cea aprobata initial, beneficiarul finantarii avand obligatia sa asigure din surse proprii finalizarea investitiei.
(7) Sumele finantate in cadrul Programului nu pot face obiectul executarii silite prin poprire, potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(8) Pana la momentul perfectarii contractului, AFM are dreptul sa modifice si/sau sa completeze modelul de contract, ulterior orice modificare si/sau completare realizandu-se cu acordul ambelor parti, exprimat prin act aditional.
(9) in cazul nerespectarii clauzelor contractuale si a obligatiilor asumate de beneficiarul finantarii ori de proprietarul autovehiculului uzat in cadrul Programului, AFM poate anula sau recupera finantarea, iar contractul inceteaza/poate fi reziliat.
(10) in cazul recuperarii finantarii, la valoarea de recuperat se adauga accesorii, calculate de la data platilor efectuate cu titlu de finantare pana la data recuperarii sau a rambursarii integrale, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(11) in cazul in care incetarea contractului intervine inainte de plata efectuata de AFM, beneficiarul finantarii ori proprietarul autovehiculului uzat nu este obligat la restituirea vreunei sume.

Capitolul IV Mecanismul de decontare

Articolul 18

Mecanismul de decontare a sumelor acordate cu titlu de finantare

(1) Mecanismul de decontare a sumelor solicitate in cadrul Programului demareaza prin depunerea la AFM a cererii de decontare de catre beneficiarul finantarii. Beneficiarul va depune maximum doua cereri de decontare pe an.
(2)Formularul cererii de decontare prevazut in anexa la contractul de finantare se semneaza de catre reprezentantul legal al beneficiarului finantarii sau de catre persoana imputernicita de acesta. Cererea de decontare va cuprinde centralizatorul persoanelor fizice care beneficiaza de stimulentul de casare si pentru care s-a solicitat finantare, in care se vor mentiona urmatoarele: numele, prenumele si CNP-ul proprietarului autovehiculului uzat, numarul si data documentului justificativ din care reiese virarea, din surse proprii ale beneficiarului, a stimulentului pentru casare catre proprietarul autovehiculului, cuantumul stimulentului pentru casare, seria de sasiu al autovehiculului uzat, data casarii si data radierii acestuia.
(3) Sumele acordate cu titlu de finantare se vireaza in contul de trezorerie al beneficiarului finantarii, in baza cererii de decontare.
(4) Decontarea se efectueaza in ordinea depunerii cererilor de decontare, in masura in care acestea sunt complete si corect intocmite, in limita disponibilului existent la Fondul pentru mediu si a esalonarilor platilor lunare pe categorii de proiecte si programe finantate de catre AFM.

(5) Procedura cuprinzand modul de transmitere a cererii de decontare si a documentelor anexate acesteia, precum si alte instructiuni necesare procesului de decontare se elaboreaza la nivelul AFM, se aproba prin dispozitia presedintelui si se aduce la cunostinta persoanelor interesate prin publicarea pe pagina de internet a AFM.

Capitolul V Monitorizarea

Articolul 19

Monitorizarea

(1) Monitorizarea in cadrul Programului se desfasoara pe o perioada de 3 ani de la depunerea raportului de finalizare la AFM si are ca obiect verificarea, in colaborare cu beneficiarul finantarii acordate, a modului de indeplinire a obligatiei de casare si radiere din circulatie si din evidenta fiscala a UAT a autovehiculelor pentru care s-a acordat finantarea, precum si a respectarii interdictiei achizitiei unui autoturism cu norma de poluare Euro 4 si/sau inferioara de catre proprietarii autovehiculelor uzate. (2) Beneficiarul finantarii are obligatia de a permite reprezentantilor AFM accesul la sediile sale, pentru examinarea registrelor si a evidentelor contabile legate de proiect.
(3) AFM poate solicita beneficiarului finantarii orice alte date, informatii si/sau documente relevante in legatura cu finantarea acordata, in perioada supusa monitorizarii.

Capitolul VI Dispozitii finale

Articolul 20

Reguli de publicitate privind Programul

(1) Toate datele, informatiile, instructiunile, comunicatele si alte documente relevante in legatura cu Programul se publica pe pagina de internet a AFM, www.afm.ro, la sectiunea Programe de finantare. (2) Singurele date, informatii si instructiuni valabile prezentate in mass-media referitoare la Program sunt cele transmise sub forma comunicatelor de presa de catre AFM si/sau autoritatea publica centrala pentru protectia mediului.

Articolul 21

Pastrarea documentelor de catre AFM

(1) AFM pastreaza documentele gestionate in cadrul Programului in conformitate cu legislatia in vigoare si cu normele sale interne.
(2) AFM poate solicita transmiterea documentelor in original, in copie legalizata sau in copie certificata „conform cu originalul“ atat pentru documentele aferente cererii de finantare, cat si pentru cele prezentate in cererea de decontare, in conformitate cu prevederile legale, sub sanctiunea anularii finantarii si recuperarii sumelor acordate cu titlu de finantare.
(3) Beneficiarul finantarii are obligatia sa pastreze documentele colectate de la proprietarii de autovehicule uzate si cele transmise in vederea aprobarii finantarii, pentru o perioada de 5 ani, si sa le prezinte la solicitarea AFM.

Articolul 22

Responsabilitati privind gestionarea datelor cu caracter personal

(1) AFM raspunde, in conditiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter personal apartinand persoanelor participante in cadrul Programului, pe care aceasta le prelucreaza.
(2) Prin transmiterea cererii de finantare si incheierea contractului de finantare in vederea decontarii, solicitantul aprobat declara ca este de acord cu privire la gestionarea si prelucrarea de catre AFM a tuturor datelor si informatiilor furnizate, precum si cu privire la transmiterea acestora catre terte institutii sau persoane juridice in vederea verificarii indeplinirii tuturor obligatiilor si clauzelor prevazute in prezentul ghid sau in scopul elaborarii de situatii si statistici.

Articolul 23

Prevederi privind termenele

(1) Termenele stabilite prin ghidul de finantare se calculeaza in conformitate cu prevederile art. 2.552 si 2.553 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Daca din motive legate strict de AFM (de exemplu, dar fara a se limita la disfunctionalitati ale aplicatiei informatice) tertii se afla in imposibilitatea obiectiva de a-si respecta termenele impuse prin ghidul de finantare, atunci respectivele termene se vor prelungi cu perioada aferenta intarzierii. Aceste decalari nu exonereaza AFM de indeplinirea obligatiilor asumate fata de terti prin alte acte de natura juridica.

Articolul 24

Raportul ghidului cu alte acte normative

Unde prezentul ghid nu dispune, se aplica prevederile Legii nr. 287/2009, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale altor acte normative de nivel superior.

Articolul 25

Anexe


Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ghid de finantare.

Sursa: Administratia Fondului pentru Mediu (AFM)

 

Taguri:

Alte stiri

0 comentarii

Posteaza un comentariu