Ghiseul Bancar

Comisioanele pentru acceptarea platilor cu cardul de catre magazine vor fi plafonate la 0,2% pentru cardurile de debit si 0,3% la cardurile de credit, conform noului proiect de lege publicat de Ministerul Finantelor

Nerespectarea acestor plafoane va fi sancţionată cu amenzi de la 10.000 lei la 200.000 lei.

 

Instituțiile emitente de carduri (bancile sau IFN-urile) nu pot aplica instituțiilor acceptante (comerciantilor) comisioane interbancare mai mari de 0,2% din valoarea fiecărei operațiuni efectuate prin utilizarea cardurilor de debit, respectiv comisioane interbancare mai mari de 0,3% din valoarea fiecărei operațiuni efectuate prin utilizarea cardurilor de credit, potrivit prevederilor noului proiect de lege pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată - publicat în data de 19.03.2014 de Ministerul Finantelor Publice.

 

Nerespectarea acestor plafoane va fi sancționată cu amenzi de la 10.000 lei la 200.000 lei.

Acordurile dintre instituțiile acceptante și beneficiarii plăților vor conține informații detaliate referitoare la valoarea comisioanelor pentru serviciile prestate acestora, a comisioanelor interbancare, precum și a comisioanelor suplimentare aplicate în funcție de marca și categoria respectivelor carduri de plată.

Iata proiectul de lege publicat de Ministerul Finantelor:

 

LEGE
pentru  întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Capitolul I – Măsuri pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar

Art. 1 -(1) Operațiunile de încasări și plăți efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesioniști, persoane fizice care desfășoară activități în mod independent, asocieri și alte entități cu sau fără personalitate juridică de la/către oricare din aceste categorii de persoane, se vor realiza numai prin instrumente de plată fără numerar, definite potrivit legii.
 

 

(2) Prevederile prezentului capitol  nu se aplică instituțiilor de credit, instituțiilor emitente de monedă electronică autorizate de Banca Națională a României, instituțiilor care prestează servicii de plată și care sunt autorizate de Banca Națională a României sau autorizate în alt stat membru al Uniunii Europene și notificate către Banca Națională a României, potrivit legii, instituțiilor financiare nebancare și entităților care efectuează operațiuni de schimb valutar, definite potrivit legii, pentru operațiunile specifice activității pentru care acestea au fost autorizate.                  

 

(3) Prevederile prezentului capitol se aplică și operațiunilor de încasări și plăți în valută efectuate pe teritoriul României. Încadrarea în plafoanele prevăzute de prezentul capitol se efectuează în funcție de cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Națională a României, de la data efectuării operațiunilor de încasări sau plăți.

 

Art.2 - În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:
a) încasare fragmentată- fracționarea sumei de încasat în mai multe tranșe, pentru a evita plafonul de încasare în numerar stabilit prin lege
b) plată fragmentată - fracționarea sumei de plată în mai multe tranșe, pentru a evita plafonul de plată în numerar stabilit prin lege
c) magazin de tipul cash&carry – magazin care realizează comerț de tipul cash&carry, astfel cum este definit la art.4, lit.e) din Ordonanța Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 Art.3 - (1) Prin excepție de la prevederile art.1, alin.(1), se pot efectua operațiuni de încasări și plăți în numerar, în următoarele condiții:
a) încasări de la persoanele prevăzute la art.1, alin.(1) în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoană ;
b)  încasări efectuate de către magazinele de tipul Cash&Carry, care sunt organizate  și funcționează în baza legislației în vigoare, de la persoanele prevăzute la art.1, alin.(1) în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană;
c) plăți către persoanele prevăzute la art.1, alin. (1), în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/ persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi ;
d) plăți către magazinele de tipul Cash&Carry care sunt organizate  și funcționează în baza legislației în vigoare,  în limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei;
e) plăți din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.
(2) Sunt interzise încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei și, respectiv, de 10.000 lei în cazul magazinelor de tipul Cash&Carry, precum și fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei.