Piata de brokeraj in asigurari ar putea ajunge la 25% din piata asigurarilor, spune seful Marsh

Piata de brokeraj in asigurari ar putea ajunge la 25% din piata asigurarilor, spune seful Marsh
Marsh România, subsidiara localã a celui mai mare broker de asigurãri din lume, a afiºat venituri de 6 milioane euro din activitatea de brokeraj ºi consultanþã în 2007, conform estimãrilor, cu circa 50% mai mari decât în 2006, a spus directorul general al companiei, Cristian Fugaciu, pentru NewsIn.

În 2006, Marsh România a înregistrat venituri de 4 milioane euro

"Pentru 2007 rezultatele financiare ale companiei nu au fost auditate, însã estimãm venituri de 6 milioane euro", a precizat directorul companiei, care a adãugat cã în 2008 compania vrea sã continue dezvoltarea ºi diversificarea serviciilor oferite clienþilor. "Veniturile provin din activitatea de brokeraj în asigurãri ºi consultanþã de risc", a menþionat Fugaciu. Cristian Fugaciu considerã cã, în prezent, Marsh România deþine circa 10% din totalul pieþei de brokeraj.

"În unele state din Europa, primele intermediate de brokeri au ajuns la 80% din piaþa asigurãrilor, aspect care aratã cã România este o piaþã cu un mare potenþial de creºtere", a mai spus ºeful Marsh România, care a adãugat cã în 2008 piaþa de brokeraj ar putea ajunge la o pondere de 25% în total piaþã de asigurare din România", a adãugat Fugaciu.

El considerã cã 2008 va aduce o creºtere puternicã pe segmentul pensiilor private facultative (pilon III). "Vom dezvolta colaborarea cu administratorii de top de pe piaþa pensiilor facultative (pilon III)", a mai spus directorul general al Marsh România.

Fugaciu mizeazã pe clienþii corporate, iar în prezent Marsh România colaboreazã cu peste 300 de companii. "Anul acesta dorim sã creºtem pe segmentul de consultanþã de risc, de asigurãri pentru angajaþi ºi pensii, de bancassurance, de societãþi financiare nebancare, precum ºi pe segmentul de societãþi de leasing", a adãugat Fugaciu.

În acest an vom investi în training, marketing ºi în crearea de noi produse. În ce priveºte structura companiei, 40% din portofoliu îl reprezintã segmentul auto, 25% din portofoliul de asigurãri sunt cele de proprietate, bunuri, clãdiri, echipamente, utilaje. Alte asigurãri importante ca pondere sunt asigurãrile pentru angajaþi, care reprezintã 10% din portofoliu ºi cele de rãspundere managerialã care acoperã alte 10 procente.

În prezent, compania colaboreazã ºi cu societãþi de asigurare din spaþiul Uniunii Europene (UE), care ºi-au notificat activitatea pe teritoriul României conform legislaþiei în vigoare. ªeful Marsh România considerã cã societãþile de asigurare din UE vor fi din ce în ce mai active pe piaþa româneascã a asigurãrilor ºi, în timp, vor lua din cota de piaþã a celorlalte companii de asigurãri din România. " În prezent, aceste companii vizeazã în special segmentul corporate, dar este posibil ca unele sã intre ºi pe retail dupã ce vor tatona terenul", a adãugat directorul Marsh România.

Cristian Fugaciu a menþionat cã aceºti jucãtori încheie parteneriate cu diverºi asiguratori deja prezenþi pe piaþã sau acþioneazã prin brokeri, iar dacã vãd cã piaþa merge îºi deschid o operaþiune proprie.

Piaþa asigurãrilor de rãspundere managerialã, estimatã la 3-4 milioane euro în 2007

"Valoarea primelor brute subscrise încasate din asigurarea de rãspundere managerialã considerãm cã a ajuns la circa 3-4 milioane euro în 2007, chiar dacã s-a impus obligativitatea acestei poliþe prin lege", a declarat pentru NewsIn directorul de departament la Marsh România, Eduard Simionescu.

El a adãugat cã, din experienþa proprie, în România limita asiguratã pentru asigurarea de rãspundere managerialã porneºte de la câteva zeci de mii de euro ºi poate depãºi 10 milioane euro. "Piaþa la noi este încã la început, dar dacã obligativitatea acestei asigurãri se menþine, am putea ajunge ca în circa doi sau trei ani sã avem o piaþã maturã precum ºi experienþa unor daune pe astfel de poliþe", a precizat Eduard Simionescu.

El considerã cã, în Europa Centralã ºi de Est, daunele pe acest tip de asigurare sunt reduse spre deosebire de þãrile cu experienþã în acest domeniu din Uniunea Europeanã sau Statele Unite, unde despãgubirile sunt uriaºe, de sute de milioane de dolari pentru fiecare caz. "În România, cultura asigurãrilor de rãspundere este într-un stadiu incipient ºi nu au fost probleme majore care sã atragã astfel de procese la nivel de management. La o poliþã asiguratã de 1 milion euro, prima anualã ar putea fi între 3.000 ºi 5-6.000 de euro pentru toþi managerii, în condiþiile în care compania asiguratã prezintã un risc bun, satisfãcãtor.

"Este clar cã dacã a avut daune ºi procese cu acþionari sau cu autoritãþile, suspiciuni de corupþie, sau alte fapte penale care sunt publice, cunoscute, este posibil sã nu se poatã încheia o astfel de asigurare", a mai spus Simionescu, care a adãugat cã firmele care nu pot sã încheie o asigurare pentru o sumã rezonabilã, o pot totuºi încheia pentru o sumã simbolicã, de 5.000 de euro. O astfel de asigurare poate fi fãcutã de cele mai multe ori fãrã nici o analizã a riscului de cãtre asiguratori.

"Potrivit datelor Comisie de Supraveghere a Asigurãrilor (CSA), sunt în jur de zece societãþi de asigurare care au în portofoliu acest tip de asigurare, însã doar trei sau patru sunt mai active pe acest segment, având ca scop dezvoltarea acestui tip de asigurare", a adaugat Eduard Simionescu.

Directorul departamentului de asigurãri bancare al Marsh Broker considerã cã piaþa asigurãrilor de rãspundere managerialã a ajuns la numai 3 milioane euro deoarece companiile mici încheie o poliþã de asigurare mai mult formal, în medie de circa 100.000 - 200.000 euro/poliþã. În schimb, "o companie mare solicitã de obicei o limitã între 5 ºi 10 milioane euro, dar am avut ºi cazuri când au fost solicitate limite mai mari, de 10 milioane euro", a mai spus Simionescu.

Potrivit acestuia, legea nu prevede nici o limitã minimã pentru asigurarea managerialã ºi nici o sancþiune clarã. "Cele mai riscante sectoare sunt cel financiar bancar, sectorul farmaceutic, IT, telecomunicaþii, petrol ºi gaze, cercetare, dezvoltare ºi, evident, companiile listate la bursã", a menþionat Simionescu, care a adãugat cã o astfel de firmã trebuie sã respecte toate regulile de la bursã, legislaþia specificã privind transparenþa în procesul de management.

Principalele riscuri ar fi reprezentate de insatisfacþia acþionarilor cu privire la profitabilitate, probleme financiar-contabile sau nereguli în rapoartele financiare, investiþii neprofitabile, dar ºi alte situaþii care pot cauza prejudicii financiare, cum ar fi de exemplu un partener de afaceri, un concurent, angajaþii sau autoritãþile.

"În 2008, în România se aºteaptã cu mare interes listarea la bursã a 10-15 companii", a adãugat Eduard Simionescu, care a precizat cã listarea la bursã aduce riscuri deosebite pentru managerii companiilor care vor sã se listeze. Aceºtia pot fi þinuþi rãspunzãtori personal pentru prospectul de emisiune în cazul în care dupã listare se descoperã erori sau nereguli necunoscute investitorilor. Pentru aceste cazuri existã posibilitatea încheierii unei poliþe care acoperã numai rãspunderea legatã de listarea la bursã (POSI Insurance - Public Offering of Securities). Marsh România recomandã companiilor sã considere aceastã acoperire atât în cazul listãrii la Bursa de Valori Bucureºti (BVB), cât ºi pe pieþele internaþionale (unde asigurarea este deseori o necesitate pentru listare).

Costul pentru asigurarea D&O (Directors& Officers Liability Insurance), care acoperã rãspunderea managerilor pentru erori ºi neglijenþã, se stabileºte de regulã în funcþie de fiecare companie, dacã este sau nu listatã, în funcþie de cifra de afaceri, de mãrimea activelor, de domeniul de activitate, de limita solicitatã sau de istoricul daunelor.

În 2007 compania a încheiat peste 40 de poliþe, cu o limitã de asigurare începând de la câteva mii pânã la 10 milioane euro. Simionescu a mai spus cã, anul trecut, erau înregistrate aproximativ un milion de societãþi cu rãspundere limitatã (SRL), însã numai câteva sute de mii dintre acestea sunt active. Companiile listate la Bursa de Valori Bucureºti (BVB) erau în jur de 50, iar pe Rasdaq circa 1.000, la care se adaugã alte 6-7.000 de societãþi pe acþiuni, care nu sunt listate. În total sunt în jur de ºapte sau opt mii de societãþi pe acþiuni ºi, probabil, numai 20 - 25% dintre acestea au încheiat o asigurare de rãspundere managerialã în 2007. "Legea a constituit un imbold pentru societãþile pe acþiuni ºi multe au ales sã încheie poliþa pentru limite de asigurare rezonabile, nu doar formal", a mai spus Simionescu.

Poliþa asigurã rãspunderea managerialã faþã de terþe persoane pentru prejudicii cauzate ca urmare a unor erori, neglijenþe sau omisiuni sãvârºite în exercitarea conducerii, potrivit legii 411/2006. Asigurarea acoperã sumele pe care managerul este obligat sã le plãteascã pentru prejudicii - cum ar fi pierderi financiare - produse unor terþi (persoane sau firme) din vina sa.

0 comentarii

Posteaza un comentariu