Femeile nu vor mai fi discriminate in contractele de asigurari si pensii private

Femeile nu vor mai fi discriminate in contractele de asigurari si pensii private
Societãþile care oferã servicii de asigurare, servicii financiare conexe sau pensii private vor avea obligaþia sã elimine din contractele pe care le încheie orice referire la elementul sex ca factor de calculare a primelor ºi beneficiilor, care ar putea favoriza diferenþe între femei ºi bãrbaþi.

Potrivit unui proiect de ordonanþã de urgenþã, propus spre dezbatere publicã pe pagina de internet a Ministerului Muncii, Familiei ºi Egalitãþii de ªanse (MMFES), în toate contractele noi încheiate dupã data de 21 decembrie 2007 utilizarea elementului sex ca factor la calcularea primelor ºi beneficiilor nu trebuie sã determine diferenþe pentru persoanele asigurate, indiferent dacã sunt femei sau bãrbaþi.

Situaþiile care sunt exceptate de la aplicarea acestei prevederi sunt cazurile în care elementul sex este determinant pentru evaluarea riscului sau dacã metoda de calcul a primelor ºi beneficiilor se bazeazã pe date calculate de specialiºti în asigurãri ºi pe statistici relevante ºi realiste, prelucrate, publicate ºi actualizate regulat.

Autoritãþile de supraveghere în domeniul asigurãrilor vor emite norme privind aceste date ºi au obligaþia sã comunice anual Agenþiei Naþionale pentru Egalitatea de ªanse între Femei ºi Bãrbaþi (ANES) derogãrile de la aplicarea prevederilor ordonanþei.

Totodatã, societãþile care oferã servicii de asigurare, servicii financiare conexe ºi pensii private au obligaþia sã analizeze existenþa, în cadrul contractelor pe care le încheie, a oricãror costuri legate de sarcinã ºi maternitate, pentru persoanele asigurate, care determinã diferenþe în materie de prime ºi beneficii, în scopul eliminãrii acestora în termen de doi ani dupã intrarea în vigoare a actului normativ.

Proiectul de ordonanþã nu exclude, totuºi, diferenþele de tratament între femei ºi bãrbaþi dacã furnizarea de bunuri ºi servicii destinatã în exclusivitate sau cu precãdere persoanelor de un anumit sex este justificatã de un scop legitim, iar mijlocele de realizare a acestui scop sunt potrivite ºi necesare.

Pentru punerea în aplicare a ordonanþei, Consiliul Naþional pentru Combaterea Discriminãrii (CNCD) ºi ANES vor colabora cu Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor (CSA) ºi Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP), organisme care au obligaþia de a-i informa pe toþi cei interesaþi de prevederile documentului.

Încãlcarea prevederilor ordonanþei atrage rãspunderea contravenþionalã a persoanelor vinovate, care pot fi sancþionate cu amenzi cuprinse între 400 ºi 4.000 lei.

Proiectul propus de MMFES transpune Directiva Consiliului 2004/113/CE, din 13 decembrie 2004, privind implementarea principiului egalitãþii de tratament între bãrbaþi ºi femei în ceea ce priveºte accesul la bunuri ºi servicii ºi furnizarea de bunuri ºi servicii ºi se aflã în dezbatere publicã pe siteul ministerului pânã pe 4 februarie.

Organizaþiile sindicale ºi neguvernametale din România au atras de mai multe ori atenþia asupra faptului cã femeile vor beneficia de pensii private mai mici decât cele ale bãrbaþilor, atât din cauza speranþei de viaþã mai mari în rândul sexului feminin, cât ºi din cauzã cã femeile nu cotizeazã la sistem în timpul concediului de maternitate.

Astfel, preºedintele CNS Cartel Alfa, Bogdan Hossu, susþinea, anul trecut, cã din cauza concediilor de maternitate ºi pentru creºterea copilului, pensia femeilor se va reduce cu aproximativ 20%. În consecinþã, sindicatele au propus sã se introducã o contribuþie, fie din partea statului, fie din indemnizaþia de creºtere a copilului, care sã asigure continuitatea în aceste perioade în care femeile nu contribuie.

În acelaºi context, vicepreºedintele Cartel Alfa, Petru Dandrea, a adãugat cã "la nivelul Comisiei Europene a fost aprobat un regulament care acordã egalitate de ºanse pentru toþi participanþii la sistemul de pensii privat, indiferent de sex, în þãrile comunitare. Aceºti bani provin dintr-un fond de solidaritate naþional, nu individual, prin urmare banii trebuie distribuiþi solidar".

0 comentarii

Posteaza un comentariu