Criterii de eligibilitate pentru beneficiarii creditelor prin Programul Prima casa acordate de CEC Bank

Criterii de eligibilitate pentru beneficiarii creditelor “Prima noastra casa” destinate achizitionarii sau construirii unei locuinte prin Programul “Prima casa”:

A. Conditii de eligibilitate in cazul clientilor care achizitioneaza o locuinta:

1. declara, la data solicitarii creditului garantat, fie ca nu detin in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia nicio locuinta, indiferent de modul si de momentul in care a fost dobandita, fie ca detin in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia cel mult o locuinta, dobandita prin orice alt mod decat prin Program, in suprafata utila mai mica de 50 mp;

2. achizitioneaza in cadrul Programului o singura locuinta finalizata, aflata pe teritoriul Romaniei, inscrisa in cartea funciara in conditiile legii;

3. dispun de un avans de minimum 5% din pretul de achizitie a locuintei si/sau care acopera diferenta dintre pretul de achizitie a locuintei rezultat din antecontractul de vanzare - cumparare sau in documentele specifice procedurilor de licitatie si finantarea garantata;

4. prezinta Bancii documentele specifice procesului de licitatie (procesul-verbal de desfasurare a licitatiei), in locul antecontractului de vanzare-cumparare - in cazul achizitionarii de locuinte in cadrul procedurilor de executare silita;

5. se obliga sa constituie in favoarea Bancii un depozit colateral pentru garantarea dobanzii, in valoare egala cu primele trei rate de dobanda, valabil indisponibilizat pe intreaga durata a finantarii, asa cum rezulta din graficul de rambursare emis in conditiile prevazute de contractul de credit la data semnarii, referitoare la termenele maxime de acordare a creditului;

6. se obliga sa constituie, in favoarea Bancii si a statului, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, proportional cu procentul de garantare, o ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la Banca, valabila pana la stingerea creantelor datorate de beneficiar in baza contractelor de credit si de garantare;

7. se obliga sa nu instraineze locuinta achizitionata in primii 5 ani de la data dobandirii;

• In cazul preluarii creditului si a locuintei inainte de expirarea termenului de 5 ani in care opereaza interdictia de instrainare, Banca este abilitata sa isi exprime acordul pentru ridicarea temporara a interdictiei de instrainare (numai dupa ce Ministerul Finantelor Publice a emis acordul), in vederea preluarii finantarii garantate si a dreptului de proprietate asupra locuintei de catre:

- orice alte persoane fizice care indeplinesc criteriile de eligibilitate, prin novatie, sub conditia mentinerii garantiilor instituite prin lege asupra imobilului si cu aprobarea FNGCIMM privind eligibilitatea beneficiarului care preia finantarea garantata si locuinta (preluarea creditului de catre un alt beneficiar se considera o noua acordare si se analizeaza potrivit conditiilor in vigoare la data preluarii); sau

- oricare dintre coproprietari, in vederea intregirii dreptului de proprietate ori maririi cotei-parti din dreptul de proprietate; sau

- unul dintre soti, ca efect al partajului, in conditiile legii;

- sotul/sotia, ca urmare a casatoriei, daca indeplineste criteriile de eligibilitate ale Programului. sotul/sotia poate prelua locuinta in regimul comunitatii matrimoniale de bunuri sau o cota-parte din locuinta achizitionata/construita in cadrul Programului;

- sotul/sotia, ca urmare a adoptarii regimului matrimonial al separatiei de bunuri prin conventia matrimoniala.

• In cazul preluarii contractului de credit de catre un tert, acesta trebuie sa intruneasca aceleasi criterii de eligibilitate prevazute pentru beneficiarii Programului;

8. se obliga sa asigure, pe toata durata finantarii, locuinta achizitionata din finantarea garantata impotriva tuturor riscurilor, iar drepturile derivand din polita de asigurare vor fi cesionate in favoarea 2/4 statului, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice si a Bancii, beneficiarul fiind tinut sa faca dovada notificarii cesiunii catre asigurator;

9. locuinta care se achizitioneaza in cadrul Programului se incadreaza in una dintre clasele A, B sau C de eficienta energetica. Dovada indeplinirii acestui criteriu se face prin prezentarea certificatului de performanta energetica a cladirilor si apartamentelor, intocmit potrivit prevederilor Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr.157/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

B. Conditii de eligibilitate in cazul construirii unei locuinte de catre beneficiarii individuali:

1. declara, la data solicitarii creditului garantat, fie ca nu detin in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia nicio locuinta, indiferent de modul si de momentul in care a fost dobandita, fie ca detin in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia cel mult o locuinta, dobandita prin orice alt mod decat prin Program, in suprafata utila mai mica de 50 mp;

2. se obliga sa constituie in favoarea Bancii un depozit colateral pentru garantarea dobanzii, in valoare egala cu primele trei rate de dobanda, valabil indisponibilizat pe intreaga durata a finantarii, asa cum rezulta din graficul de rambursare emis in conditiile prevazute de contractul de credit la data semnarii, referitoare la termenele maxime de acordare a creditului;

3. se obliga sa constituie, in favoarea Bancii si a statului, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, proportional cu procentul de garantare, o ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la Banca, valabila pana la stingerea creantelor datorate de beneficiar in baza contractelor de credit si de garantare;

4. au in proprietate terenul pe care se construieste locuinta, inclusiv in cazul celor construite prin A.N.L., inscris in cartea funciara in conditiile legii, liber de orice sarcini, si se obliga sa garanteze cu acesta, precum si cu locuinta construita din finantarea garantata in conditiile Programului;

5. prezinta Bancii proiectul tehnic si detaliile de executie a locuintei, intocmite conform legii;

6. detin o autorizatie de construire a locuintei in cadrul Programului valabila, inscrisa in cartea funciara a terenului, eliberata conform legii dupa data de 22 februarie 2010, precum si avizele si acordurile necesare conform legii;

7. prezinta Bancii un contract de antrepriza incheiat cu o societate de constructii, in calitate de antreprenor general al imobilului, in baza caruia solicita acordarea finantarii garantate, precum si estimarile costurilor necesare pentru edificarea locuintei, conform devizului estimativ al lucrarilor, anexa la contract. Din contractul de antrepriza/graficul de lucrari anexat la acesta trebuie sa rezulte ca durata realizarii constructiei este de maximum 18 luni de la data efectuarii primei trageri din finantarea garantata;

8. prevad in contractul de antrepriza obligatia antreprenorului general de a finaliza constructia locuintei in termen de cel mult 18 luni de la data efectuarii primei trageri din finantarea garantata. Contractul poate fi modificat, in sensul prelungirii termenului cu cel mult 12 luni.

9. prezinta Bancii certificatul de atestare fiscala eliberat la cererea constructorului, care atesta imprejurarea ca acesta nu inregistreaza restante mai mari de 60 de zile la plata obligatiilor fata de bugetul general consolidat;

10. prezinta Bancii polita de asigurare a lucrarilor de constructii-montaj pentru imobilul cu destinatia de locuinta aflat in constructie, incheiata cu o societate de asigurare agreata de Banca, iar drepturile derivand din polita de asigurare vor fi cesionate in favoarea statului, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice si a Bancii, pe toata durata de executie a lucrarilor, beneficiarul fiind tinut sa faca dovada notificarii cesiunii catre asigurator.

11. prezinta Bancii dovada constituirii de catre constructor a unei garantii de buna executie de 10% din valoarea totala a devizului estimativ de lucrari, sub forma unei scrisori de garantie bancara de buna executie;

12. prezinta Bancii contractul valabil incheiat cu un diriginte de santier autorizat, in cazurile in care angajarea unui diriginte de santier este obligatorie potrivit legii; 3/4

13. dispun de un aport propriu de minimum 5% din valoarea costului de construire a locuintei, care acopera diferenta dintre valoarea din contractul de antrepriza si finantarea garantata;

14. se obliga sa nu cesioneze drepturile de construire si sa nu instraineze terenul si locuinta construita prin Program in primii 5 ani de la data instituirii ipotecii legale;

• In cazul preluarii creditului si a locuintei inainte de expirarea termenului de 5 ani in care opereaza interdictia de instrainare, Banca este abilitata sa isi exprime acordul pentru ridicarea temporara a interdictiei de instrainare (numai dupa ce Ministerul Finantelor Publice a emis acordul), in vederea preluarii finantarii garantate si a dreptului de proprietate asupra locuintei de catre:

- orice alte persoane fizice care indeplinesc criteriile de eligibilitate, prin novatie, sub conditia mentinerii garantiilor instituite prin lege asupra imobilului si cu aprobarea FNGCIMM privind eligibilitatea beneficiarului care preia finantarea garantata si locuinta (preluarea creditului de catre un alt beneficiar se considera o noua acordare si se analizeaza potrivit conditiilor in vigoare la data preluarii); sau

- oricare dintre coproprietari, in vederea intregirii dreptului de proprietate ori maririi coteiparti din dreptul de proprietate; sau

- unul dintre soti, ca efect al partajului, in conditiile legii;

- sotul/sotia, ca urmare a casatoriei, daca indeplineste criteriile de eligibilitate ale Programului. sotul/sotia poate prelua locuinta in regimul comunitatii matrimoniale de bunuri sau o cota-parte din locuinta achizitionata/construita in cadrul Programului;

- sotul/sotia, ca urmare a adoptarii regimului matrimonial al separatiei de bunuri prin conventia matrimoniala.

• In cazul preluarii contractului de credit de catre un tert, acesta trebuie sa intruneasca aceleasi criterii de eligibilitate prevazute pentru beneficiarii Programului;

15. se obliga sa noteze autorizatia de construire in cartea funciara a terenului;

16. se obliga sa asigure, pe toata durata finantarii, locuinta finalizata, construita din finantarea garantata, impotriva tuturor riscurilor, iar drepturile derivand din polita de asigurare vor fi cesionate in favoarea statului, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice si a Bancii, pe toata durata de executie a lucrarilor, beneficiarul fiind tinut sa faca dovada notificarii cesiunii catre asigurator;

17. se obliga sa acopere din surse proprii eventualele costuri rezultate, suplimentare fata de cele din devizul estimativ;

18. se obliga sa efectueze pe cheltuiala proprie formalitatile de notare a autorizatiei de construire in cartea funciara;

19. se obliga sa efectueze pe cheltuiala proprie toate formalitatile necesare inscrierii in cartea funciara a locuintei individuale, dupa finalizarea acesteia, si sa prezinte Bancii documentele necesare in vederea inscrierii ipotecilor legale in cartea funciara.

C. Conditii de eligibilitate in cazul construirii unei locuinte prin asociatii fara personalitate juridica constituite de minimum 2 beneficiari:

1. fiecare dintre membrii asociatiei este beneficiar al Programului si indeplineste toate criteriile de eligibilitate prevazute la lit. B, cu exceptia indeplinirii criteriului prevazut la lit. B pct. 4 de catre alti membri ai asociatiei decat proprietarul/proprietarii terenului;

2. toti beneficiarii asociati solicita Bancii, in nume propriu, acordarea a cate unei finantari garantate in cadrul Programului pentru construirea unui ansamblu de locuinte in care fiecare beneficiar asociat va fi proprietarul unei singure locuinte edificate prin Program;

3. toti beneficiarii asociati sunt semnatarii contractului de antrepriza incheiat cu aceeasi societate de constructii, in vederea construirii unui ansamblu de locuinte, compus din unitati individuale, precum si a anexelor gospodaresti aferente acestora;

4. cel putin unul dintre membrii asociati are in proprietate terenul pe care urmeaza sa se construiasca ansamblul de locuinte; 4/4

5. prezinta Bancii contractul civil, autentificat in conditiile legii, de constituire a unei asociatii fara personalitate juridica, formata dintr-un numar de cel putin 2 beneficiari, sau adera la o asemenea asociatie, contract care contine cel putin urmatoarele elemente:

- desemnarea unui reprezentant dintre cei 2 asociati, in scopul indeplinirii formalitatilor prealabile obtinerii autorizatiei de construire pentru ansamblul de locuinte in care fiecare dintre beneficiarii asociati va detine cate o singura locuinta, precum si pentru gestionarea relatiei cu Banca;

- obligatia tuturor beneficiarilor de a nu cesiona drepturile de construire si de a nu instraina terenul si locuinta construita prin Program in primii 5 ani de la data instituirii ipotecii legale;

• In cazul preluarii creditului si a locuintei inainte de expirarea termenului de 5 ani in care opereaza interdictia de instrainare, Banca este abilitata sa isi exprime acordul pentru ridicarea temporara a interdictiei de instrainare (numai dupa ce Ministerul Finantelor Publice a emis acordul), in vederea preluarii finantarii garantate si a dreptului de proprietate asupra locuintei de catre:

- orice alte persoane fizice care indeplinesc criteriile de eligibilitate, prin novatie, sub conditia mentinerii garantiilor instituite prin lege asupra imobilului si cu aprobarea FNGCIMM privind eligibilitatea beneficiarului care preia finantarea garantata si locuinta (preluarea creditului de catre un alt beneficiar se considera o noua acordare si se analizeaza potrivit conditiilor in vigoare la data preluarii); sau

- oricare dintre coproprietari, in vederea intregirii dreptului de proprietate ori maririi cotei-parti din dreptul de proprietate; sau

- unul dintre soti, ca efect al partajului, in conditiile legii;

- sotul/sotia, ca urmare a casatoriei, daca indeplineste criteriile de eligibilitate ale Programului. sotul/sotia poate prelua locuinta in regimul comunitatii matrimoniale de bunuri sau o cota-parte din locuinta achizitionata/construita in cadrul Programului;

- sotul/sotia, ca urmare a adoptarii regimului matrimonial al separatiei de bunuri prin conventia matrimoniala.

• In cazul preluarii contractului de credit de catre un tert, acesta trebuie sa intruneasca aceleasi criterii de eligibilitate prevazute pentru beneficiarii Programului;

- cota de aport propriu la asociatie a fiecaruia dintre asociati este corespunzatoare cotei de participare la beneficii si pierderi;

- obligatia titularului/titularilor dreptului de proprietate asupra terenului de a constitui un drept real asupra terenului in favoarea celorlalti beneficiari asociati in vederea obtinerii autorizatiei de construire, valabile pe toata durata de existenta a constructiei;

- posibilitatea titularului/titularilor dreptului de proprietate asupra terenului ca, dupa finalizarea intregii constructii si intabularea acesteia in cartea funciara, sa vanda celorlalti membri asociati cotele-parti din teren, aferente locuintelor ce revin in proprietatea acestora;

- titularul/titularii dreptului de proprietate asupra terenului pe care se construiesc locuintele in regim asociativ renunta in mod expres la beneficiul de diviziune si la beneficiul de discutiune;

- beneficiarii asociati il imputernicesc pe reprezentantul desemnat sa efectueze formalitatile de: • notare a autorizatiei de construire in cartea funciara;

• intabulare a ansamblului de locuinte finalizat in cartea funciara;

• dezmembrare a ansamblului de locuinte in unitati individuale;

• intabulare a locuintelor finalizate in carti funciare individuale; si sa prezinte Bancii documentele necesare in vederea inscrierii ipotecilor legale in cartea funciara.

0 comentarii

Posteaza un comentariu